Garantia d’assegurança

Protecció Específica per a l’arrendador

Impagament DE LLOGUERS: Preve la compensació econòmica Fins a la Quantitat i el Període assegurats per l’impagament del lloguer Fins al desnonament de l’inquilí morós.

Pèrdua de Lloguers per inhabitabilitat: de Quan, Com a conseqüència f dels Dóna’ns En un sinistre garantit, l’Habitatge No pot ser Habitada per l’inquilí, se suspèn el contracte i es deixen cobrar de les rendes.

Responsabilitat Civil de l’arrendador: Danys Personals i materials causats a l’inquilí i imputables a l’arrendador-assegurat Com a conseqüència f d’incendi o explosió.

Defensa jurídica de l’arrendador: Una garantia f paràgraf Assessorar el propietari arrendador en Qüestions Jurídiques i Gestionar la Reclamació a l’inquilí per Dóna’ns causats a l’habitatge, Obres sense consentides i impagament de rendes, Així Com un prestadors de Contractes de Serveis i Manteniment per incompliment de seus obligacions.

Doneu-nos malintencionats del llogater: Causats a l’habitatge amb Intenció de Destruir i imputables a l’arrendatari després de la seva desallotjament o abandonament de la mateixa.

Impagament de lloguers

De la prestació d’aquesta garantia d’Impagament de lloguers, se n’encarrega la societat especialitzada Europ Assistance, S.A. d’Assegurances i Reassegurances.
Què s’hi cobreix?
Reemborsament dels lloguers impagats
Fins a l’import de renda mensual i el nombre de mensualitats que s’estableixen a les Condicions Particulars, el reemborsament dels lloguers vençuts que el llogater no hagi pagat, sempre que l’impagament, tant parcial com total, hagi començat tres mesos
després des de l’efecte de l’assegurança (termini de carència).

No obstant això, renunciem a aplicar aquest termini de carència en els supòsits següents:
– Si la pòlissa s’emet reemplaçant-ne una altra que n’hagués garantit l’impagament.
– En cas de canvi d’arrendador en una pòlissa que n’hagués garantit l’impagament.

Vostè ha de comunicar-nos el sinistre de seguida que es produeixi el primer impagament.
Perquè hi pugui haver indemnització cal disposar d’una sentència ferma de desnonament o de qualsevol altra resolució judicial, administrativa o arbitral que acabi amb l’arrendament o que imposi el pagament al llogater morós sense que aquest n’atengui el requeriment.

En aquest cas, de l’import de la indemnització, se’n dedueix la primera o primeres mensualitats que el llogater hi hagi dipositat com a fiança.

El termini màxim d’indemnització comença a comptar tan bon punt s’hagin superat la mensualitat o mensualitats establertes com a fiances en el contracte d’arrendament. Abans d’esgotar-ne el termini màxim, la cobertura s’acaba a partir del mes en què el llogater aboni les rendes pendents o en reprengui el pagament o bé vostè recuperi la disponibilitat de l’immoble.
L’import de la renda mensual assegurada és el que s’indica a les Condicions Particulars, i no pot excedir d’aquell que es consigna en el contracte d’arrendament.
Per a la validesa de la cobertura és imprescindible que, en el moment de la subscripció de la pòlissa, vostè ens hagi aportat:
– El contracte de lloguer degudament formalitzat.
– La còpia de l’última nòmina o certificat d’ingressos bancaris del llogater.
– La còpia del DNI o document equivalent del llogater.

Bestreta de les rendes impagades
En el cas que s’hagi produït l’impagament de quatre rendes mensuals i després d’haver començat el procés judicial de desnonament i/o reclamació de rendes, vostè pot sol•licitar-nos la bestreta de la indemnització que hi pogués correspondre segons el punt 2.1. L’import d’aquesta bestreta mai pot superar l’import estimat del sinistre.
Si es donen aquestes circumstàncies, cal que vostè signi un document mitjançant el qual accepta:
a) Que les quantitats bestretes es dedueixin de la indemnització deguda al final.
b) Que, si el llogater abona les rendes impagades o si es produeix una resolució judicial
desfavorable als seus interessos, vostè es compromet a tornar aquestes quantitats.
c) La subrogació a favor nostre per poder reclamar les rendes anticipades.

Quines coses no cobreix Impagament de lloguers?
a) Fets produïts fora del termini de vigor de la pòlissa.
b) Arrendaments de temporada o de durada inferior a un any sense clàusula de
renovació, sotsarrendaments i arrendaments comercials o rústics.
c) Els impagaments legitimats per disposició d’algun tipus d’autoritat competent.
d) Els impagaments causats per inhabitabilitat o problemes estructurals de l’immoble.

 

Garanties contractables

Si vols mes informació sobre les nostres garanties no dubtis a contactar amb nosaltres.